soppong

โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ ทักษะด้านสมอง(EF) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อสะเป่

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ ทักษะด้านสมอง(EF)” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อสะเป่