soppong

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำแยมมัลเบอรี่ น้ำมัลเบอรี่ และขนมมัลเบอรี่จี๊ดจ๊าด แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ในตำบลสบป่อง