soppong

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านบริวารบ้านนาอ่อน โดยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดตำบล รักษาราชการ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นประธานในพิธีเปิด