soppong

“โครงการประกอบ อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล (กล้วยฉาบ มันฉาบ)”

วันที่ 7 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้กล่าวเปิด “โครงการประกอบ อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล (กล้วยฉาบ มันฉาบ)” ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน