โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างห้องสาธารณะบ้านกึ๊ดสามสิบ-1 ห้องน้ำสาธารณะกึ๊ดสามสิบ-2 ห้องน้ำสาธารณะกึ๊ดสามสิบ-3 ห้องน้ำสาธารณะกึ๊ดสามสิบ-5 ห้องน้ำสาธารณะกึ๊ดสามสิบ-6 ห้องสาธารณะน้ำกึ๊ดสามสิบ-4