โครงการก่อสร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อุมอง(หย่อมบ้านลุ๊กป่าก๊อ) หมู่ 5ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านแม่อุมอง-1 ถังเก็บน้ำแม่อุมอง-2 ถังเก็บน้ำแม่อุมอง-3 ถังเก็บน้ำแม่อุมอง-4