โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกึ๊ดสามสิบ(หย่อมบ้านนายอะเลมุมุ) หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกึ๊ดสามสิบ(ซอยบ.นายอะเลมุมุ)-1 ซอยบ.นายอะเลมุมุ-2