โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกึ๊ดสามสิบ(หย่อมบ้านนาอ่อน ซอยบ้านนายสาม) หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.กึ๊ดสามสิบ(ซอยนายสาม)-1 กึ๊ดสามสิบซอยนายสาม-2