soppong

โครงการกีฬา อบต.สบป่องคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

อบต.สบป่อง จัดโครงการกีฬา อบต.สบป่องคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสมชาย โภคาเทพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอปางมะผ้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561