soppong

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยฯ

วันที่ 11 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยฯ โดยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สาธิตการป้องกันเหตุอัคคีภัย ให้แก่ครู และเด็กเล็ก และมอบหมายให้นายสรรค์ ปามือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นประธานในพิธีเปิด