soppong

โครงการการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ดำเนินการจัด “โครงการการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ณ เป๋นตาฮักฟาร์ม บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสมปอง

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน