soppong

แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566)

แผนอัตรากำลัง 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

แผนอัตรากำลัง 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ปี 2564

แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566)

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 )

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (59-60) ฉบับปรับปรุง

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลสบป่องปี58-60(อบต.สบป่อง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนภูมิโครงสร้าง(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศกำหนดส่วนราชการ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1