soppong

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

พนักงานฝ่ายจัดเก็บรายละได้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกหน่วยบรอการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

ณ บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน