soppong

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน