soppong

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ Bog Cleaning Day และรณงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ร่วมกับโรงพยาบาลปางมะผ้า สาธารณภัยสุขอำเภอปางมะผ้า อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน บ้านสบป่อง ณ บ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน