soppong

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน