soppong

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

นำโดยนายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยนายเสรี แพร่ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

และพนักงานฝ่ายจัดเก็บรายละได้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกหน่วยบรอการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน