soppong

เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2565

 นายสุริยัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ทำการพ่นสารเคมีกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน