soppong

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

โดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในการทำบุญสำนักงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย