soppong

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้เกิดดินสไลด์มาทับถมถนนเส้นหลัก ระหว่างบ้านหนองผาจ้ำ-บ้านกึ๊ดสามสิบ ทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาทับถมถนนเส้นดังกล่าว องค์บริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการปรับไถดินออกจากบนถนน เพื่อประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก