soppong

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พ่นสารเคมีชนิด ULV. กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน