soppong

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

นายสุริยัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

 ได้มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันในอากาศ บริเวณหน้าถ้ำผีแมนหรือบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า