soppong

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565ณ หน้าถ้ำผีแมน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน