soppong

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ไปตัดต้นไม่ที่ล้ม บริเวณหลังตลาดสเบ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จ้งหวัดแม่ฮ่องสอน