soppong

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง

“พัฒนาคุณชีวิตที่ดี บริการรวดเร็ว ได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” One Stop Service

โดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า

เป็นประธานในพิธีเปิด