soppong

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชิด ULV

ที่ โรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน