soppong

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดวันอังคาร