soppong

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ บ้านน้ำริน บ้านแม่อูมอง บ้านกึ๊ดสามสิบ และบ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านนาอ่อน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน