soppong

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันแบะบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภค ไปส่งที่วัดถ้ำพญางู บ้านสบป่อง หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน