soppong

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นหมอกควัน

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นหมอกควัน

กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน