soppong

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

นำโดยนายเอนก ปันทะยม

นายอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยห้วหน้าส่วน

และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบของใช้อุปโภคให้แก่ผู้ยากไร้

ณ บ้านแม่หมูลีซอ (หย่อมบ้านดงมะไฟ) หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน