soppong

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยรองปลัดตำบลและพนักงานฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่สำรวจไฝน้ำหมู่บ้าน ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน