soppong

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบงานให้พนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน ณ บ้านไร่ (หน่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่) บ้านไร่ และบ้านหนองผาจตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน