soppong

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมี (ULV)

กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน