soppong

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปเองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมโครงการ Big Cleaning Day และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ณ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน