soppong

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน ณ บ้านสบป่อง และบ้านหนองตอง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน