soppong

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้นำถุงยังชีพ มอบให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านสบป่อง และบ้านน้ำริน