soppong

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พ่นหมอกควันกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน