soppong

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

นำโดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกสำสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัย ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 และบ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน