soppong

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ 1. ด่านผามอน 2.บ้านแม่อูมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) 3.บ้านแม่อูมอง (หย่อมบ้านลุกป่าก๊อ) 4. บ้านแม่อูมอง พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน