soppong

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบงานให้ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่ง ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน