soppong

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหาร ปลัดตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า โรงพยาบาลปางมะผ้า หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภอปางมะผ้า ร่วมออกพื้นที่พ่นหมอกควัน สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกไซอะเบท ให้แก่ประชาชน บ้านไร่(หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่)