soppong

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

นายสุริยัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไ ปซ่อมแซมไฟกิ่งทีชำรุด ให้สามารถส่องสว่างได้ตามปกติ ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน