soppong

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

นายสุริยัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน