soppong

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 หลังคาเรือน