soppong

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน