soppong

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปางมะผ้า และเจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภอปางมะผ้า ร่วมกันลงพื้น พ่นหมอกควันและสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อลดการระบาดโรคไข้เลือดออก ณ บ้านสบป่อง