soppong

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของ ณ ตลาดนัดวันอังคาร บ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน