soppong

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

นายเสรี แพร่ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ร่วมช่วยนำรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

ที่ตกข้างทาง นำขึ้นฝั่งโดยปลอดภัย