soppong

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมี ULV เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน